حمل دریایی

حمل و نقل بین المللی با شیوه دریایی

این مجموعه با داشتن روابط نزدیک تجاري با خطوط کشتیرانی بین المللی بخصوص در کشورهاي چین و ایتالیا امکان انتقال کالا از طریق دریا بصورت کانتینر و فله و همچنین ترابري کالاهاي فساد پذیر ، خطرناك و.. با حداقل قیمت و کمترین ترانزیت تایم را دارد

این شرکت با داشتن نمایندگی در اکثر بنادر و تمامی مبادی ورودی و خروجی کشور توانسته است سهم مهمی را در جابجایی کالا از طریق دریا را به خود اختصاص دهد